درب شیشه ای اتوماتیک تلسکوپی

درب اتوماتیک تلسکوپی به این منظور طراحی شدهدرب_شیشه_ای_Fixd اند تا حداکثر عرض بازشو بیشتری را  ارائه نمایند. انواع این دربها عبارتند از:  دوطرفه ی تلسکوپی و یک طرفه ی تلسکوپی به چب ویا راست باز شو.

tormax

label

record

ditec